BAKER AVIATION - New Smyrna Beach, FL

simplepinitem x coordinates: 
803.00
simplepinitem y coordinates: 
421.00